Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 • scheur en speur: gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 82984956 handelend onder de naam scheur en speur.
 • Website: de website van scheur en speur, te raadplegen via www.scheurenspeur.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met scheur en speur en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen scheur en speur en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van scheur en speur zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor scheur en speur slechts bindend, indien en voor zover deze door scheur en speur uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 • Alle op de Website en in andere van scheur en speur afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
 • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. scheur en speur kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van scheur en speur afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • scheur en speur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van scheur en speur en het voldoen aan de daarbij door scheur en speur gestelde voorwaarden.
 • Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt scheur en speur onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft scheur en speur het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • scheur en speur kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien scheur en speur op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst

 • Zodra de bestelling door scheur en speur is ontvangen, stuurt scheur en speur de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 • scheur en speur is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • De levertermijn bedraagt in beginsel 24 uur. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van scheur en speur. De levering zal primair per e-mail plaatsvinden.
 • Indien scheur en speur de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Herroepingsrecht

 • Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met scheur en speur binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden, tenzij de producten digitaal geactiveerd zijn d.m.v. de activeringslink in de bevestiging e-mail. Restitutie op aangeschafte toegangscodes/toegangsvoucher/cadeaukaarten of andere toegangsvormen¬† zijn uitgesloten.
 • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

Betaling

 • Klant dient betalingen aan scheur en speur volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. scheur en speur is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

 • scheur en speur staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat scheur en speur er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Indien het product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt scheur en speur daarvan in kennis te stellen. Dit kan tot maximaal 1 week na het activeren van een spel.
 • Op geen enkele wijze staat scheur en speur in voor (gevolg)schade ten aanzien van de uitwerking van ons (digitaal & fysieke) spelmateriaal, fysieke locaties, aangeboden video- & audiomateriaal en alles wat scheur en speur verteld in haar spellen.
 • Ten alle tijden is de Klant zelf aansprakelijk voor goed bewaarderschap voor de materialen die scheur en speur fysiek ter beschikking stelt en ook voor haar eigen veiligheid tijdens het rijden van onze routes. Klant is zelf aansprakelijk voor een goede uitvoering van de verkeersregels tijdens het spelen van onze spellen. Op geen enkele wijze accepteert scheur en speur verantwoordelijkheid voor de eventueel ontstane schade tijdens ons spel

Klachtenprocedure

 • Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van scheur en speur, dan kan hij bij scheur en speur telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • scheur en speur geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal scheur en speur binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

 • scheur en speur verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Dit privacy statement is hier te vinden

Slotbepalingen

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar scheur en speur gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op via de contactpagina

Winkelwagen